WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

BIDF - Budapest International Documentary Festival nyereményjáték-szabályzat

2021-11-01

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Csatlakozz és nyerj páros belépőt "BIDF - Budapest International Documentary Festival" Vérző sziget című dokumentumfilm vetítésére!

1. Játékszabályzat

A jelen dokumentum tárgya a "BIDF - Budapest International Documentary Festival" nyereményjáték szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) tárgyalása. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely tartalmazza a játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

A játék szervezője:

WWF Magyarország Alapítvány

Budapest, 1141 Álmos vezér útja 69/A

2. A játék ideje és helye

A játék 2023. január 26-tól 27. 15.00-ig, a WWF Magyarország Facebook (https://www.facebook.com/wwfhungary) oldalán kerül lebonyolításra (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).

3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban csak olyan, Magyarország területén tartózkodó, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.8 cikke szerinti kizárás, aki a jelen szabályzat 3.2 cikke szerinti módon regisztrál a játékban való részvételre, és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek.

3.2 A résztvevő a https://www.facebook.com/wwfhungary oldalon közzétett nyereményjátékot hirdető posztra kommentelve feliratkozik a játékra. A kommentben arra a kérdésre kell válaszolni, hogy „Melyik a kedvenc dokumentumfilmed és mit találsz a legérdekesebbnek benne?”

3.3 A résztvevő a játékban egyszer vehet részt.

3.4 A nem minden feltételt teljesítő résztvevők nem kerülnek besorolásra a játékba. A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit.

4. A játék nyereményei

4.1 Jelen játék nyereménye:

1 db páros belépő a „BIDF - Budapest International Documentary Festival" rendezvényre a Vérző sziget című dokumentumfilm január 29-i vetítésére a Mammut 2-be a kommentben válaszolók között kisorsolva.

1 nyertese lesz a játéknak, aki sorsolás útján kerül ki a kommentelők közül.

5. A nyeremény átadása a nyertesnek

5.1 A játék lezárását követően direktben keressük fel a játék nyertesét a megadott elérhetőségen, 2023. 01. 27. 15.30-ig. A nyertesnek legkésőbb 2023. 01. 27. 17.30-ig kell jelentkeznie az eredményhirdető megkeresésre a bekért információk megadásával.

5.2 A Szervező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is - csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményt, amennyiben kétségek uralkodnak a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a résztvevő bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén.

5.3 Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépni, a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a regisztrálása nem elégíti ki a jelen játék szabályzatát, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát.

6.7 Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa.

6. Záró rendelkezések

6.1 A Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. A Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).

6.2 A résztvevő, a játékban való részvétellel kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

6.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül - törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy a nyereményt más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereménnyel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítása, a játék törlése és a nyereményt más nyereménnyel történő helyettesítése írásban történik, és a játék oldalán közzétételre kerül.

6.4 A játékban való részvétel, vagy a tárgynyeremény helyett pénzbeni teljesítés kikényszerítése nem lehetséges. A résztvevő nem jogosult tárgynyeremény-cserét követelni. A Szervező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

6.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy a nevét, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt közzétehetnek.

6.6 A résztvevő, a játékra történt regisztrálással hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyi adatait, a regisztrációban szerepelő kiterjedésben – nyerés esetén – a szóban forgó nyereményre és annak értékére, valamint a nyertes email címére vonatkozó adatokat, a Szervező, mint adatkezelő kezeli és feldolgozza. A személyes adatok megadása önkéntes. Az adatok az adatfeldolgozón kívül harmadik személynek nem kerülnek átadásra és részükre nem válnak hozzáférhetővé. Az adat-kezelés célja a jelen játék lebonyolítása, nyertes Résztvevő esetén az adókezelés, a játék eredményeinek - hírközlő eszközökben és a játék Szervezőjének reklámanyagaiban történő - közzététele, mégpedig a játék befejezését és a játékból származó követelések rendezését követő egy évre.

6.8 A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában történik. A résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogosultságok. A résztvevő a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulást – a Szervező címén – térítésmentesen, bármikor visszavonhatja (a feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása esetén, a személyes adatokat törlik, vagy más módon semmisítik meg), jogában áll személyes adataihoz hozzáférni (ide értve az azok kiterjedésére és feldolgozásának céljára vonatkozó adatokat, valamint a forrásukról szóló összes elérhető információt), azokat javítani, a helytelen személyes adatokat kiegészíteni letiltani, azok megsemmisítését kérni, stb.

6.9 Kizárt a játékból a játék Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

6.10 A szervező kijelenti, hogy a Facebook társaság és a tulajdonában lévő Instagram közösségi platform, a jelen játékból számára következhető minden kötelezettség alól teljesen felmentett. A szervező kijelenti, hogy a jelen játékot a Facebook társaság és az Instagram közösségi platform nem szponzorálja, nem támogatja vagy kezeli, s azzal nincs semmilyen kapcsolatban.

6.11 A teljes jelen szabályzat a WWF Magyarország oldalán kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2023. 01. 26.